வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் “ பள்ளிப்பருவத்திலே “ படத்திற்கு