உலகத்தின் முதல் சிலிக்கான் சிலை அருங்காட்சியகம். குத்துவிளக்கு "தீட்டி" துவக்கி வைத்தார், "கீர்த்தி சுரேஷ்".